Algemene voorwaarden

KLIK HIER VOOR DE PDF VERSIE

 

 1. Toepassingsveld

1.1.    Onze algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van diensten zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij de bvba AS YOU WISH, met hoofdzetel gevestigd te 1360 PERWEZ, Rue de Coquiamont 13.

1.2.    Elke overeenkomst afgesloten met AS YOU WISH houdt de voorafgaande kennisneming in van deze algemene voorwaarden en de volledige aanvaarding ervan.

1.3.    Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn als enige van toepassing en vervangen alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant die AS YOU WISH niet schriftelijk en uitdrukkelijk zou hebben aanvaard.

1.4.    Elke afwijking op deze algemene voorwaarden toegestaan door AS YOU WISH beperkt zich tot de overeenkomst waarin de afwijking voorkomt.

1.5.    AS YOU WISH kan de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen. Toch zullen de voorwaarden meegedeeld op het moment van de bestelling van toepassing blijven voor deze bestelling.

 

 1. Offerte en bestelling

2.1.    De geldigheidstermijn voor de offertes van AS YOU WISH bedraagt één maand. Desondanks hun geldigheidsduur, en zolang ze niet zijn aanvaard door de klant, kunnen offertes te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

2.2.    De offertes van AS YOU WISH zijn opgesteld op basis van de informatie aangereikt door de klant. In het geval van ongeacht welke toevoegingen of wijzigingen aan de gewenste prestaties, kan AS YOU WISH haar offerte intrekken en/of een nieuwe offerte voorleggen, aangepast aan de nieuwe vereisten van de klant.

2.3.    In een dringende situatie (met andere woorden een bestelling die gebeurt minder dan een maand voor de dag van de prestatie van de diensten) behoudt AS YOU WISH zich het recht voor een offerte voor te stellen met een ingekorte geldigheidsduur. Deze bijzondere omstandigheden zullen dan worden vermeld in de offerte en zullen enkel geldig zijn voor de betrokken bestelling.

 

 1. Prijzen

3.1.    De prijzen van AS YOU WISH worden vermeld in euro, btw niet inbegrepen. Elke verhoging van de btw of elke nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en dat van de prestatie van de diensten zal worden aangerekend aan de klant.

3.2.    De prijzen vermeld in de offerte hebben enkel betrekking op de prestatie van de diensten die erin worden beschreven, met uitzondering van elke andere prestatie.

 

 1. Betaling

4.1.    De facturen moeten worden betaald tegen de termijn die wordt vermeld, of ten laatste binnen de veertien dagen na ontvangst, op het rekeningnummer van de sociale zetel van AS YOU WISH (rek.nr. 001-6839658-70 / IBAN BE60 0016 8396 5870 / BIC GEBABEBB).

4.2.    Op elk bedrag dat bij het verstrijken van de betalingstermijn nog openstaat, zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een intrest verschuldigd zijn gelijk aan het percentage vastgesteld bij de wet (van 2 augustus 2002) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand, vermeerderd met 4% per jaar, alsook een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding van 15% op dit bedrag, met een minimum van € 100,00. Deze vermeerdering doet geen afbreuk aan alle andere schadevergoedingen en intresten veroorzaakt door de betalingsachterstand.

4.3.    Elke klacht met betrekking tot een factuur moet worden gemeld aan de hand van een aangetekend schrijven aan de sociale zetel van AS YOU WISH, ten laatste binnen de acht dagen na de verzending van de factuur. Wanneer deze termijn voorbij is, wordt de factuur onherroepelijk beschouwd als aanvaard.

 

 1. Terugtrekkingsrecht voor overeenkomsten afgesloten op afstand

5.1.    Bij de bestelling van de prestatie van diensten heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van reden te laten ontbinden, en dit gedurende een termijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in de dag na het afsluiten van de overeenkomst.

5.2.    Om zijn terugtrekkingsrecht uit te oefenen, moet de consument schriftelijk meedelen dat hij wenst af te zien van de prestatie van de dienst (via een aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging) voor de termijn verstreken is.

5.3.    Indien de consument al betalingen uitvoerde voor hij zijn terugtrekkingsrecht uitoefent, dan is AS YOU WISH gehouden om deze sommen terug te storten, zonder kosten en ten laatste binnen de dertig dagen na de terugtrekking en/of na het terugbezorgen van de geleverde goederen.

5.4.    De consument kan dit terugtrekkingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten voor de prestatie van diensten waarvan de uitvoering, met het akkoord van de consument, reeds is begonnen, voor het einde van de terugtrekkingstermijn beoogd in punt 5.1.

 

 1. Annulering

6.1.    Met uitzondering van het terugtrekkingsrecht beoogd in punt 5 of in het geval van overmacht, heeft de klant het recht om zijn bestelling te annuleren tot 21 dagen voor de prestatie van de diensten. Dit recht moet schriftelijk worden uitgeoefend (per aangetekend schrijven of via e-mail met ontvangstbevestiging).

6.2.    Een annulering van een bestelling kan geen terugbetaling van de reeds gestorte bedragen inhouden, noch ongeacht welke andere schadevergoeding.

6.3.    Als er nog geen bedrag werd betaald, heeft AS YOU WISH het recht om forfaitaire annuleringskosten aan te rekenen van € 100, zonder afbreuk te doen aan de eis tot terugbetaling van alle kosten die voor de geannuleerde bestelling reeds werden aangegaan door AS YOU WISH.

 

 1. Overmacht

7.1.    Een geval van overmacht is elke gebeurtenis die onvoorzien is en die buiten de wil van de partijen ligt, zoals met name, en zonder dat deze lijst exhaustief is: storm, brand, een overstroming, een ernstig ongeval of een onaangekondigde staking.

7.2.    Geen enkele partij kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van haar verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht.

7.3.    De partij die werd verhinderd in de uitvoering van haar verplichtingen, moet de andere partij op de hoogte stellen via telefoon, e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven binnen de 24 uur die volgen op het voorkomen van dit geval van overmacht.

7.4.    De partijen komen overeen dat ze zo spoedig mogelijk zullen overleggen om samen de modaliteiten en de voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling te bepalen, in zoverre de uitvoering nog mogelijk is.

 

 1. Uitvoering

8.1.    AS YOU WISH verbindt zich ertoe om er alles aan te doen om haar klanten een service van hoge kwaliteit aan te bieden.

8.2.    AS YOU WISH heeft het recht om de bestelde diensten te laten uitvoeren door elke medewerker of onderaannemer van haar keuze, onder haar verantwoordelijkheid volgens het gemeen recht.

8.3.    AS YOU WISH behoudt zich het recht voor te weigeren aan de bestelling van een klant te voldoen waarvan een vorige bestelling deels of volledig onbetaald is gebleven, of met wie er een geschil over een betaling lopende is.

 

 1. Verplichtingen van de klant

9.1.    Het is aan de klant om alle vereiste formaliteiten in orde te brengen inzake eventuele toestemmingen, belastingen of toelatingen die onmisbaar en/of verplicht zijn voor het verloop van de uit te voeren taken (bijvoorbeeld: SABAM, gemeentelijke regelgeving, niveau van de decibels, …).

9.2.    De klant moet AS YOU WISH tijdig alle informatie bezorgen die nuttig is voor het welslagen van een evenement.

9.3.    AS YOU WISH kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van de niet-respectering van punten 9.1. en 9.2.

 

 1. Garanties en verantwoordelijkheid

10.1. Als de klant van AS YOU WISH vindt dat hij het recht heeft om de kwaliteit van de gepresteerde diensten te betwisten, moet hij zijn klacht overbrengen binnen een termijn van 8 werkdagen, te rekenen vanaf de dag na de prestatie in kwestie, en dit via e-mail met ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven.

10.2. In elk geval is de verantwoordelijkheid van AS YOU WISH beperkt tot het bedrag van de overeenkomst afgesloten met de klant.

10.3. Al het materiaal geleverd door AS YOU WISH, of door haar leveranciers, staat onder de verantwoordelijkheid van de klant, die verantwoordelijk zal worden gesteld voor elke schade of diefstal van materiaal waarvan de oorzaak losstaat van de hantering ervan door het technisch team van AS YOU WISH. Het bedrag van de schade zal worden berekend in functie van de huidige catalogusprijs.

 

 1. Vertrouwelijkheid

11.1. AS YOU WISH verbindt zich tot het leiden van een zeer strikt privacybeleid. Persoonlijke gegevens zullen niet worden gepubliceerd of worden doorgegeven aan eventuele tussenpersonen in het kader van een evenement, tenzij hiervoor uitdrukkelijk en op voorhand een akkoord werd verkregen van de klant.

11.2. Op elk moment, en zonder zich te moeten rechtvaardigen, kan de klant zich, door contact op te nemen met AS YOU WISH, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

 

 1. Intellectueel eigendom

12.1. Alle logo’s, merken, foto’s, video’s en modellen op ongeacht welk medium (documenten, mails, website, sociale netwerken, …) van AS YOU WISH blijven haar exclusieve eigendom.

12.2. Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, is elke gedeeltelijke en/of volledige reproductie van deze elementen, ongeacht het medium en voor ongeacht wel doel, verboden.

12.3. AS YOU WISH verbindt zich ertoe geen beschermde elementen die het eigendom zijn van haar klanten, leveranciers en andere tussenpersonen te reproduceren, op ongeacht welk medium, zonder het voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

 

 1. Betwisting

13.1. AS YOU WISH geeft in het geval van ongeacht welke betwisting steeds de voorkeur aan een regeling in der minne voor er een beroep wordt gedaan op de hoven en rechtbanken.

 

 1. Varia

14.1. Indien krachtens de toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een rechtszaak, een of meerdere clausules van de huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, heeft hun schrapping geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden.

14.2. Deze algemene voorwaarden en de bepalingen vermeld in de offerte die aan de klant wordt overhandigd, vormen een contractueel geheel waarvoor de klant in zijn totaliteit zijn akkoord geeft.

14.3. De contractuele relaties tussen AS YOU WISH en de klant worden geregeld door het Belgisch recht.

14.4. In geval van een geschil met betrekking tot de contractuele relaties tussen AS YOU WISH en de klant, zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd.